Информатор о раду 2021

Информатор о раду 2020

ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Назив: Центар за социјални рад општине Ада
Адреса: Трг oслобођења бр. 1, 24430 Ада
ПИБ: 101093352
Матични број: 08154724
Телефон: 024/851-039, 024/854-477
Е-mail: ada.csr@minrzs.rs; csrada@gmail.com
Web страница: www.csr-ada.rs

ДЕЛАТНОСТ

Шифра делатности: 88.99 – Остала непоменута социјална заштита без смештаја

На основу одредаба члана 4. Правилника о организацији, нормативима и стандардима рада центра за социјални рад („Службени гласник Републике Србије“, број: 59/2008, 37/2010, 39/2011. – др. правилник и 1/2012. – др. правилник) на плану јавних овлашћења Центар за социјални рад општине Ада, у вршењу јавних овлашћења, у складу са законом, одлучује о:

 • остваривању права на материјално обезбеђење
 • остваривању права на додатак за помоћ и негу другог лица
 • остваривању права на помоћ за оспособљавање за рад
 • остваривању права на смештај у установу социјалне заштите
 • остваривању права на смештај одраслог лица у другу породицу
 • хранитељству
 • усвојењу
 • старатељству
 • мерама превентивног надзора над вршењем родитељског права
 • мерама корективног надзора над вршењем родитељског права

Центар за социјални рад општине Ада на основу одредаба Закона о спречавању насиља у породици („Службени гласник Републике Србије, број: 94/2016) надлежан је да заједно са полицијом, јавним тужилаштвом, судовима опште надлежности, прекршајним судовима учествује у пружању заштите и подршке жртвама насиља у породици и жртвама кривичних дела одређеним споменутим законом.

Центар за социјални рад општине Ада ради на остваривању права и услуга утврђених одредбама члана 4. и 5. Одлуке о правима и услугама социјалне заштите („Службени лист општине Ада“, број 50/2016) и то:

 • једнократна новчана помоћ
 • једнократна новчана помоћ за новорођено дете
 • помоћ у натури
 • пакети хране и пакети хигијене
 • дневни топли оброк („ручак на точковима“)
 • помоћ у кући
 • кућна нега
 • ослобађање од плаћања накнаде за комуналне услуге (вода и комунални отпад)
 • додељивање новчане помоћи материјално угроженим ученицима и студентима