Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
www.minrzs.gov.rs

Републички завод за социјалну заштиту
www.zavodsz.gov.rs

Покрајински завод за социјалну заштиту
www.pzsz.gov.rs

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова
www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs

Комора социјалне заштите
www.komorasz.rs

Национална служба за запошљавање
www.nsz.gov.rs

Републички фонд за пензионо и инвалидско осигурање
www.pio.rs