Потребни документи за остваривање права на:

Ослобађање од плаћања накнаде за комуналне услуге (вода и комунални отпад):

Самачко домаћинство:

 • Фотокопија личне карте
 • Последњи рачун од ЈКП Стандард
 • Два сведока

Домаћинства која остварују ниске приходе:

 • Фотокопија личне карте (свих чланова домаћинства)
 • Потврда о висини примања (или чек од пензије)
 • Последњи рачун од ЈКП Стандард

Корисници новчане социјалне помоћи:

 • Фотокопија личне карте (свих чланова домаћинства)
 • Решење о новчаној социјалној помоћи

 

Једнократна новчана помоћ за новорођено дете:

 • Фотокопија личне карте мајке
 • Извод из Матичне књиге рођених за сву децу
 • Пријава пребивалишта за сву децу и мајку (из СУП-а)
 • Два сведока
 • Број текућег рачуна

 

Народна кухиња:

 • Фотокопија личне карте (свих чланова домаћинства)
 • Потврда о висини примања

 

Домски смештај:

 • Фотокопија личне карте (2 примерка)
 • Извод из матичне књиге рођених или венчаних (2 примерка)
 • Уверење о држављанству (2 примерка)
 • Фотокопија здравствене књижице
 • Уверење о здравственом стању – o заразним болестима и мишљење неуропсихијатра
 • Уверење о поседовању непокретности
 • Последња 2 чека од пензије
 • Оверена изјава о сношењу трошкова или доказ о приходима сродника
 • Решење о категоризацији за лица ментално ометена у развоју
 • Уговор о доживотном издржавању или о поклону (уколико постоји)
 • Изјава о сагласности са смештајем

 

Старатељство:

 • Фотокопија личне карте
 • Извод из Матичне књиге рођених
 • Уверење о пословној способности (од Суда)
 • Уверење да лице није под истрагом (од Суда)
 • Уверење о радном односу / чек од пензије
 • Лекарско уверење
 • Доказ да лице није лишено родитељског права (од Суда)

 

Хранитељство:

 • Фотокопија личне карте
 • Извод из матичне књиге рођених
 • Извод из матичне књиге венчаних
 • Уверење о држављанству
 • Лекарско уверење
 • Потврда о запослењу и месечним приходима или уверење о незапослености
 • Уверење о имовном стању
 • Уверење да није под истрагом и да није подигнута оптужница
 • Уверење да није осуђиван
 • Уверење да лице није лишено родитељског права
 • Уверење да лице није лишено пословне способности
 • Потврда да није на евиденцији лица против којих је одређена мера заштите од насиља у породици

 

Новчана социјална помоћ:

 • Лична карта на увид и фотокопија
 • Извод из матичне књиге рођених (за децу)
 • Уверење о поседовању непокретности
 • Уверење Националне службе за запошљавање
 • Катастарско уверење из места рођења
 • Уверење за децу да су на редовном школовању (само изнад 15 година)
 • За децу пријава пребивалишта из СУП-а
 • Уверење да се не задужује порезима и доприносима
 • Уверење Фонда за пензијско и инвалидско осигурање за лица изнад 60(М) и 65(Ж) година
 • Уколико је брак разведен – копија пресуде
 • Уколико су деца ванбрачна – копија пресуде за издржавање уколико је она већ донета
 • Уколико је престао радни однос – копија решења
 • Радна књижица на увид и фотокопија
 • Уколико имате сроднике обавезне да Вас издржавају потребно је приложити и правоснажно судско решење о издржавању или доказ да је поступка покренут